Bloki specjalizacji

Inteligentne specjalizacje (ang. smart specialisation) to idea zaproponowana przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020 promująca rozwój regionów/krajów poprzez sektory gospodarki oparte na wiedzy, będące źródłem przewag konkurencyjnych. Koncepcja „smart” odzwierciedla konieczność koncentrowania interwencji publicznej na obszarach wyróżniających się największym potencjałem innowacyjnym jak i potrzebę pobudzania kreatywności w sektorach silnie zakorzenionych w gospodarce danego regionu. Zostały one zidentyfikowane w Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030, przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r. Wyszczególniono tam następujące obszary funkcjonalne: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo pozostając jednocześnie otwartą na inne obszary gospodarki regionu, które mogą stać się inteligentnymi specjalizacjami.

 

Na skróty

Mapa strony

Skip to content