Napisz do nas

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Województwo Warmińsko–Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, w celu obsługi zgłoszenia przyjętego za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielenia Państwu odpowiedzi.
  Informacja o prawie do cofnięcia zgody
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcia zgody można dokonać wysyłając informację na adres e-mail biznes@warmia.mazury.pl.

  Departament Polityki Regionalnej

  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  Adres: 10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 89/91

  Telefon: +48 (89) 521 93 21

  E-mail: biznes@warmia.mazury.pl

  Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko–Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
  2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
  3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie https://biznes.warmia.mazury.pl/kontakt. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ,
  4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi i obsługi korespondencji, a w przypadkach w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011.14.67 z późn. zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
  6) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku niepodania danych, szczególnie maila nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.

  Na skróty

  Mapa strony

  Skip to content