Napisz do nas

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Adres: 10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 89/91

Telefon: +48 (89) 521 93 21

E-mail: biznes@warmia.mazury.pl

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko–Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie https://biznes.warmia.mazury.pl/kontakt. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ,
4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi i obsługi korespondencji, a w przypadkach w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011.14.67 z późn. zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
6) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku niepodania danych, szczególnie maila nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.

Na skróty

Mapa strony

Skip to content