Pożyczka inwestycyjna z premią – WMARR otwiera nabór wniosków

Pożyczka inwestycyjna z premią – WMARR otwiera nabór wniosków

WMARR S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki Inwestycyjnej z Premią”. Oprocentowanie pożyczek już od 0,038% w skali roku. Od środków pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą.

Łączna wartość środków do rozdysponowania w ramach Instrumentu Finansowego wynosi 11,765 mln zł. Pożyczki udzielane są do wyczerpania tej kwoty. Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 26 lipca 2021 r. w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków (tj. kwotę 23,53 mln zł).

DLA KOGO

Pożyczka Inwestycyjna z Premią udzielana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), prowadzącym działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych kwalifikowalnych przedsiębiorstw.

NA CO

Pożyczka Inwestycyjna z Premią przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych.

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia, a kierunki inwestowania muszą być zgodne z przeznaczeniem i celami Produktu.

1. W ramach Pożyczki Inwestycyjnej z Premią realizowane jest wsparcie inwestycji w:

 • niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu,
 • poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw,
 • zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

2. Pożyczka Inwestycyjna z Premią skierowana jest do przedsiębiorstw inwestujących w:

 • maszyny i sprzęt produkcyjny/usługowy (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy),
 • nowoczesne technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK),
 • innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa.

Udzielenie wsparcia wymaga łącznego spełnienia warunków wskazanych w pkt 1) i co najmniej jednego warunku wskazanego w pkt 2).

3. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego, zarówno nowe, jak i używane.

4. Finansowanie zakupu gruntów zarówno niezabudowanych, jak i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy (w części Wkładu Funduszu Funduszy), co oznacza, że wydatki związane z takim zakupem nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką.

5. W ramach Produktu  dopuszcza się finansowanie zakupu budynków, lokali lub ich części, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, w których prowadzona będzie działalność produkcyjna przedsiębiorstwa, rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami, oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. urządzenia/maszyny, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały, surowce. Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego, nie przeznaczone do obrotu, nie stanowiące lokaty kapitału.

6. W ramach Produktu dopuszcza się finansowanie zakupu usług obcych oraz materiałów budowlanych, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, tzn. są związane z inwestycjami w środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne [przykładowo: inwestycje w budynki, lokale lub ich części, ściśle związane z prowadzoną działalnością Ostatecznego Odbiorcy (np. budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, ulepszenie) wraz z zakupem środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych].

7. W ramach Produktu dopuszcza się finansowanie zakupu środków transportu.

 • Pożyczka Inwestycyjna z Premią może finansować do 100% wydatków w ramach inwestycji Ostatecznego Odbiorcy.
 • Pożyczka Inwestycyjna z Premią nie może finansować potrzeb obrotowych przedsiębiorstwa.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 • minimalna kwota pożyczki: 5 tys. zł
 • maksymalna kwota pożyczki: 1 mln zł
 • maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat), licząc od daty jej uruchomienia, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy (nie później niż 24 miesiące przed zakończeniem spłaty Pożyczki), licząc od daty uruchomienia Pożyczki, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki
 • Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto obejmujących wartość netto wydatku i związany z nim podatek VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

PREFERENCJE

W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie preferencji (obniżenie oprocentowania) i/lub premii (w postaci subsydiowania odsetek).

W ramach Produktu Finansowego preferowane będą:

 • inwestycje realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI), tj.:
  – obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej,
  – obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
  – obszary przygraniczne,
  wskazanych w Regulaminie udzielania pożyczek,
 • inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (IS), tj.:
  – drewno i meblarstwo,
  – żywność wysokiej jakości,
  – ekonomia wody,
  dla których przypisane rodzaje działalności PKD zostały wskazane w Regulaminie udzielania pożyczek.

PREMIA

Premia w postaci subsydiowania odsetek udzielana będzie w przypadku inwestycji o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, tj.:

 • przyczyniających się do oszczędności surowców i energii,
 • przyczyniających się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska,
 • realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
 • realizowanych na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia,
 • ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym i/lub ofertowym,
 • przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

Dla udzielenia premii wystarczającym będzie spełnienie jednego z sześciu kryteriów wymienionych powyżej.

OPROCENTOWANIE

 1. Pożyczki oprocentowane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, pod warunkiem, że w stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie preferencji, i/lub premii, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom oprocentowania PIzP.
 2. Jeśli MŚP korzysta wyłącznie z premii, to poziom oprocentowania obliczany jest jako 50% stopy referencyjnej, a jeśli MŚP korzysta zarówno z preferencji, jak i premii to poziom oprocentowania obliczany jest jako 50% oprocentowania ustalonego dla preferencji.
 3. W przypadku niespełnienia przez MŚP warunków do uzyskania pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, jest możliwość udzielenia pożyczki na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej, obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej (0,15%) oraz marży (od 0,6% do 4%). Poziom oprocentowania może wynieść od 0,75% do 4,15% w stosunku rocznym.
 4. Marżę ustala się zależnie od kategorii ratingu przedsiębiorstwa i oferowanego poziomu zabezpieczeń.
 5. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki).

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji, pożyczki oprocentowane są według następujących zasad:

oprocentowanie w stosunku rocznym równe 50% stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki – dla inwestycji realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (obecnie to jest 0,075%),
oprocentowanie w stosunku rocznym równe 75% stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki – dla inwestycji realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (obecnie to jest 0,113%).

Premia udzielana jest poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych spłacanych przez MŚP do łącznej wysokości 75.000,00 zł.

SZCZEGÓŁY I DOKUMENTY DOT. POŻYCZKI

Stopa bazowa KE wynosi 0,15% w skali roku.

Kontakt

Wykaz Punktów Obsługi Klienta WMARR S.A. w Olsztynie

Lp. Nazwa Adres Dni i godziny pracy POK  
Subregion olsztyński  
1. WMARR S.A. w Olsztynie

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Punkt Obsługi Klienta w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3 parter,  p. 15

10-516 Olsztyn

wmarr@wmarr.olsztyn.pl

tel. 89 521 12 79/89

pon.-pt. 7.30-15.30  
Subregion elbląski  
2. Punkt Obsługi Klienta w Elblągu ul. Królewiecka 195

82 – 300 Elbląg

tel. 883 636 295

pon.-pt. 12.00-17.00  

Subregion ełcki

 
3. Punkt Obsługi Klienta w Węgorzewie ul. Zamkowa 4

11 – 600 Węgorzewo

tel. 885 169 580

pon. 8.00-10.00, 15.00-18.00

wt. 8.00-13.00

śr. 8.00-10.00, 15.00-18.00

czw. 8.00-13.00

pt. 8.00-13.00

Pożyczka udzielana jest w ramach projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (IF).

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content