Ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń na ekspertów! Warmia i Mazury wybierają kolejne IS regionu

Ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń na ekspertów! Warmia i Mazury wybierają kolejne IS regionu

Jeszcze tylko siedem dni Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do listy potencjalnych ekspertów do udziału w pracach Zespołu Ekspertów ds. identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Przypominamy, zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 15 kwietnia 2021 r. 

W wyniku przesłanych zgłoszeń powstanie lista potencjalnych ekspertów. Zakłada się, że po otrzymaniu propozycji Programów Rozwoju Sektora (co nastąpi do 30 kwietnia 2021 r.) i analizie branż objętych Programami, dokonany zostanie wybór ekspertów do prac w Zespole spośród osób ujętych na liście potencjalnych ekspertów, co potwierdzone będzie podpisaniem indywidualnych umów. 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje obecnie działania zmierzające do  wyłonienia potencjalnych nowych regionalnych inteligentnych specjalizacji. Proces ten szczegółowo został opisany w dokumencie pn. „ZASADY IDENTYFIKACJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”. Oparty jest na podejściu oddolnym, w którym inicjatywa pozostaje po stronie bezpośrednio zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Ich rolą jest przygotowanie tzw. Programu Rozwoju wybranego sektora opartego na Diagnozie Sektora i złożeniu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Przygotowane w ten sposób propozycje nowych specjalizacji podlegać mają formalnej weryfikacji poprawności i kompletności złożonych dokumentów oraz analizie niezależnego zewnętrznego zespołu ekspertów.

Zespół Ekspertów zostanie powołany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego zadaniem będzie przygotowanie recenzji Programów Rozwoju Sektora i rekomendacji dla Zarządu Województwa odnośnie identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych. Rekomendacje zostaną zaprezentowane przez Ekspertów Regionalnemu Komitetowi Sterującemu ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zespół Ekspertów składać się będzie z:

  • 2 ekspertów zewnętrznych w dziedzinie nauk ekonomicznych (1 w dziedzinie finansów i 1 w dziedzinie ekonomii) oraz
  • naukowych ekspertów branżowych, odpowiadających dziedzinowo obszarom gospodarczym objętym złożonymi Programami Rozwoju Sektora. Liczba naukowych ekspertów branżowych wchodzących w skład Zespołu jest uzależniona od liczby i zakresu złożonych Programów Rozwoju Sektora.

Pełna treść  Zaproszenia wraz z załącznikami (w razie problemu z pobraniem zalecamy zmianę przeglądarki internetowej lub kontakt mailowy):

Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów na ekspertów w celu pracy w Zespole Ekspertów ds. identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego

  1. Zał. nr 1 Regulamin Zespołu Ekspertów ds. identyfikacji regionalnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
  2. Zał. nr 2 Zgłoszenie do listy … Ekspert z branży finanse
  3. Zał. nr 3 Zgłoszenie do listy … Ekspert z branży ekonomia
  4. Zał. nr 4 Zgłoszenie do listy … Ekspert z innej branży
  5. Zał. nr 5 Karta oceny „PROGRAMU ROZWOJU SEKTORA”

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content