ERRIN

Treśc wpisu

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)

Od 1 września 2019 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) z siedzibą w Brukseli. Sieć funkcjonuje od 2001 r. i obecnie zrzesza około 125 regionalnych organizacji z 22 krajów europejskich, jej członkami są głównie władze regionalne, uniwersytety, organizacje badawcze, izby handlowe i klastry.

Głównym celem funkcjonowania Sieci jest wymiana wiedzy na poziomie UE. ERRIN wspiera swoich członków we wspólnym podejściu do badań i innowacji, ułatwia regularny dialog z instytucjami UE, wymianę międzyregionalną i realizację wspólnych projektów, tworzenie skutecznych powiązań i kontaktów z innymi sieciami i organizacjami aktywnymi w obszarze badań i innowacji na szczeblu europejskim. ERRIN zabiera głos w imieniu regionów w dyskusjach prowadzonych na szczeblu unijnym, promując tym samym wprowadzenie perspektywy regionalnej do europejskiej polityki badań i innowacji oraz programów finansowania.

Polskie województwa należące do ERRIN, to: pomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie i wielkopolskie.

W celu pełnego wykorzystania w regionie korzyści płynących z członkostwa w Sieci zostało również zawarte Porozumienie między Województwem a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.

Uczestnictwo w Sieci otwiera kolejną drogę do reprezentowania interesów województwa na forum europejskim oraz daje szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń z regionami z całej Europy.

W ramach ERRIN funkcjonują następujące tematyczne grupy robocze:

 • Biogospodarka – koncentruje się na zwiększaniu wpływu regionów i ich interesariuszy na kształtowaniu europejskiej biogospodarki. Jednym z obecnych celów grupy roboczej jest także rozwój kontaktów z europejskimi decydentami politycznymi oraz zwiększenie współpracy
  w obszarze projektów między regionami europejskimi w tej dziedzinie.
 • Niebieski wzrost (Blue Growth) – koncentruje się na zapewnieniu wsparcia strategiom regionalnym w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze „niebieskiego wzrostu”. Wspiera także uczestnictwo w inicjatywach i programach UE, z uwzględnieniem strategii S3, KET i strategii morskich.
 • Design i twórczość – celem grupy jest podniesienie świadomości na temat potencjału designu w polityce europejskiej i regionalnej, rozwijanie powiązań z innymi istniejącymi sieciami oraz ułatwianie rozwoju projektów w tych obszarach.
 • Nauka i Edukacja dla Społeczeństwa – grupa zajmuje się zagadnieniami związanymi z koncepcją uniwersytetów ukierunkowanych lokalnie/na miejsce oraz zaangażowaniem społeczeństwa i obywateli. Pracuje nad rolą edukacji w S3, a także edukacją i umiejętnościami w zakresie badań i innowacji. Ułatwia wymianę informacji oraz rozwój wiedzy. Ma na celu wzmocnienie istniejących i budowanie nowych relacji z instytucjami UE.
 • Inteligentna specjalizacja – główne tematy grupy roboczej Inteligentna specjalizacja to m.in. bieżąca debata polityczna na temat jasnej koncepcji, metodologii i skali RIS3; synergia między regionalną polityką innowacji i rozwoju a instrumentami finansowymi, rola klastrów i platform tematycznych jako czynników umożliwiających wdrażanie S3.
 • Dziedzictwo Kulturowe i Turystyka – grupa  koncentruje się na analizie badań i innowacji służących złagodzenia wpływu przepływów turystycznych na środowisko i społeczeństwo oraz przejścia w kierunku zrównoważonej turystyki, praktyk kulturalnych; wspiera członków ERRIN we wdrażaniu digitalizacji oraz rozwijaniu umiejętności i kompetencji w sektorach dziedzictwa kulturowego i turystyki. Grupa ma na celu dostarczenie swoim członkom najnowszych informacji na temat przyszłych aspektów dziedzictwa kulturowego i polityki turystycznej, narzędzi finansowych, wspólnych działań międzyregionalnych, zaproszeń do projektów unijnych.
 • Transport – celem grupy jest stymulowanie współpracy między regionami z różnymi dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej pracującymi nad innowacjami w zakresie transportu, mobilności i logistyki.
 • Innowacje i inwestycje – celem grupy jest monitorowanie głównych inicjatyw wdrażanych przez instytucje UE w ramach priorytetu „Nowy wzrost na rzecz miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji”, uzyskiwanie wczesnych informacji na ich temat oraz nawiązywanie kontaktów z organizacjami.
 • Energia i zmiany klimatyczne – celem grupy jest stymulowanie współpracy między regionami ERRIN, Komisją Europejską i innymi stowarzyszeniami zaangażowanymi i aktywnymi w politykę energetyczno-klimatyczną UE, stymulowanie dyskusji i współpracy w obszarach niskoemisyjnych technologii energetycznych, systemów energetycznych.
 • Zdrowie – celem grupy jest wspieranie członków w przewidywaniu, aktualizowaniu informacji, w pozyskiwaniu wiedzy na temat zagadnień związanych z badaniami w zakresie zdrowia na poziomie UE, tak aby mogli oni pełnić funkcję pośredników w realizacji projektów przez regionalnych interesariuszy.
 • ICT – celem grupy jest stworzenie platformy, na której można tworzyć lub omawiać projekty/ tematy ICT oraz możliwości współpracy międzyregionalnej w obszarze ICT, a także uzyskanie wiedzy na temat obszarów TIK i instrumentów wspomagających w programach ramowych UE – z naciskiem na program „Horyzont 2020”.

Harmonogram wydarzeń w ramach grup roboczych sieci ERRIN: https://errin.eu/event-calendars 

Więcej informacji na temat ERRIN: https://errin.eu/

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uruchomił stronę internetową poświęconą Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN). Podmioty z regionu zainteresowane nawiązaniem współpracy międzyregionalnej, jak również poszukujące partnerów do unijnych projektów międzynarodowych związanych z badaniami i innowacjami mogą zgłaszać swoje propozycje współpracy poprzez znajdujący się na stronie formularz.

Więcej informacji w zakładce ERRIN-UWM.

Na skróty

Mapa strony

Skip to content