Warmia i Mazury jednym z najszybciej w 2020 r. rozwijających się gospodarczo regionów w kraju

Warmia i Mazury jednym z najszybciej w 2020 r. rozwijających się gospodarczo regionów w kraju

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne szacunki rozwoju gospodarczego polskich województw w roku 2020, przy użyciu miary Produktu Krajowego Brutto. Warmia i Mazury (ex aequo z województwem kujawsko-pomorskim) odnotowały drugi najwyższy przyrost PKB w cenach bieżących (+3,7%) w stosunku do roku 2019. W tym okresie rozwijaliśmy się znacznie szybciej niż cały kraj, którego tempo rozwoju gospodarczego było aż o 2,2 punkty procentowe mniejsze niż województwa warmińsko-mazurskiego. Nawet Warszawa nie osiągnęła tempa rozwoju Warmii i Mazur.

 

Analizując przyrost PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca widzimy jeszcze bardziej korzystną sytuację województwa warmińsko-mazurskiego, które wyprzedziło województwo kujawsko-pomorskie i zajęło niepodzielne drugie miejsce w kraju.

Zmiana produktu krajowego brutto (w cenach bieżących) w regionach Polski w 2020 r. w odniesieniu do 2019 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL (dane wstępne).

Korzystna dynamika zmian napawa optymizmem. Wskazuje na prawidłowość i efektywność działań prorozwojowych podejmowanych w województwie warmińsko-mazurskim. W dalszym ciągu pozostajemy jednym z najmniej zamożnych regionów kraju, ale zmniejsza się dystans do innych województw. Pod względem PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 roku Warmia i Mazury zajmowały przedostatnią pozycję wśród regionów kraju (z wartością 68,4% średniej wartości dla Polski). W 2020 nastąpił wzrost wartości do poziomu 70,2% i w konsekwencji poprawiliśmy swoją pozycję o 1 miejsce, wyprzedzając województwo podkarpackie.

Udziały poszczególnych regionów w wytwarzaniu PKB w 2020 roku były istotnie zróżnicowane – od 2,0% w regionie opolskim do 17,7% w regionie warszawskim stołecznym. Ponad połowa krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. Udział województwa warmińsko-mazurskiego wyniósł 2,6% i był o 1 punkt procentowy większy niż w roku 2019.

Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2020 r. (ceny bieżące)

Źródło: Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 r., Informacja sygnalna GUS, 31.12.2021 r.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content