VI Raport z monitorowania inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego przyjęty!

VI Raport z monitorowania inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego przyjęty!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął przyjął VI Raport z monitorowania inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego opracowany wg stanu na koniec 2022 r. Tegoroczny Raport objął analizą nową inteligentną specjalizację Zdrowe Życie. Zachęcamy do zapoznania się z Raportem.

Mimo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce i na świecie należy zauważyć pozytywne sygnały płynące z gospodarki regionu. W 2020 r. odnotowano przełamanie trwającego od 2017 r. negatywnego trendu – wartości PKB na mieszkańca w odniesieniu do średniej krajowej. W porównaniu do roku 2019 wartość regionalna wzrosła o +2,88 pkt. proc. (53% średniej UE). Sukcesywny rozwój inteligentnych specjalizacji zależy przede wszystkim od zaangażowania wszystkich uczestników systemu innowacyjnego w różnych obszarach oraz wypracowania odpowiednich mechanizmów reagowania na kryzysy. Dalszej pracy (zarówno w podejściu odgórnym przez Samorząd Województwa jak i oddolnym, przez same firmy i ich otoczenie) wymaga budowanie współpracy w ramach specjalizacji. Jak pokazują doświadczenia z lat 2014-2020, tworzenie partnerstw, sieciowanie czy też podejmowanie wspólnych przedsięwzięć jest w regionie rzadkie. Świadczy o tym również brak silnych klastrów czy niewielka ilość projektów partnerskich. Dlatego też ważne jest wspieranie wszelkich, efektywnych działań i inicjatyw mających na celu sieciowanie partnerów szczególnie na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

To tylko część z wniosków podsumowujących Raport, zapraszamy do lektury i analizy. Cały Raport jest dostępny tutaj.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content