Szkolenie „Zamówienia publiczne realizowane w ramach projektów unijnych”

Szkolenie „Zamówienia publiczne realizowane w ramach projektów unijnych”

Jak przygotować i przeprowadzić postępowanie zgodnie z nowym brzmieniem ustawy Prawo zamówień publicznych? Jak sporządzić opis przedmiotu zamówienia? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas szkolenia organizowanego przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie. Bezpłatne szkolenie „Zamówienia publiczne realizowane w ramach projektów unijnych”, odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2022 r. w godzinach 8:30-16:30, za pośrednictwem platformy Teams.

zamówienia publiczne

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • prezentacja o usługach punktów informacyjnych, aktualny stan prawny, nowa ustawa PZP i podział jej na kluczowe części z punktu widzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania, podstawowe definicje obowiązujące w ustawie Pzp, zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Pzp;
  • zasady zamówień publicznych, zasady szacowania wartości zamówienia, grupowanie, dzielenie i łączenie (agregacja) zamówień, opcja, uzupełnienie, wznowienie;
  • zasady tworzenia OPZ (równoważność, przedmiotowe środki dowodowe), warunki wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu oraz sposoby wersyfikacji spełnienia warunków, podmioty występujące wspólnie, podmioty udostępniające, ogłoszenia, wyjaśnienia treści SWZ, modyfikacje, badanie i ocena ofert;
  • odrzucenie oferty, kryteria oceny ofert, unieważnienie postępowania, elektronizacja zamówień publicznych;
  • umowy w zamówieniach publicznych, zamówienia poniżej progów unijnych, tryb podstawowy bez negocjacji, z fakultatywnymi i obligatoryjnymi negocjacjami;
  • zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi UE, środki ochrony prawnej, zamówienia o wartości 20 000,00 zł. – 50 000,00 zł., zasady procedowania;
  • zasada konkurencyjności – sposoby procedowania, najczęściej występujące błędy, dokumentowanie postępowań, protokoły.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 kwietnia za pośrednictwem formularza na adres: kancelaria.progressio@gmail.com. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc z jednej instytucji mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

Więcej szczegółów na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content