Czy na Warmii i Mazurach rodzi się nowa inteligentna specjalizacja?

Czy na Warmii i Mazurach rodzi się nowa inteligentna specjalizacja?

Zgłaszanie propozycji nowych inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Zasadami identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego” informujemy o możliwości zgłaszania propozycji nowych inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

1. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

Podmioty proponujące nową regionalną inteligentną specjalizację składają PROGRAM ROZWOJU SEKTORA wraz z DIAGNOZĄ SEKTORA.

Proces identyfikacji potencjalnych specjalizacji został opisany w dokumencie „Zasady identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego”.

Oparty jest na podejściu oddolnym, w którym inicjatywa pozostaje po stronie bezpośrednio zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Ich rolą jest przygotowanie Programu Rozwoju wybranego sektora opartego na Diagnozie Sektora.

2. KIEDY?

W terminie do 28 kwietnia 2023 r. (do godziny 15:00).

3. GDZIE?

Oba powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać w ujednoliconej formie, czyli na formularzach stanowiących Załączniki nr 1 oraz 2 do Zasad identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (dozwolone są następujące formaty: doc, docx, PDF) na adres Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn (II piętro). W przypadku przesłania pocztą decydująca jest data stempla pocztowego.

4. JAK PODJĘTA ZOSTANIE DECYZJA O IDENTYFIKACJI KOLEJNEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI?

  1. Weryfikację formalną przedłożonych programów rozwoju wraz z załączoną diagnozą przeprowadzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  2. Program/y Rozwoju wraz z diagnozą po weryfikacji formalnej (i ewentualnych uzupełnieniach) skierowane zostaną do oceny merytorycznej dokonywanej przez Zespół Ekspertów, składający się z niezależnych ekspertów, powołanych przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Ocena ekspercka odbędzie się zgodnie z „Kartą oceny Programu Rozwoju Sektora w procesie identyfikacji inteligentnych specjalizacji (IS) województwa warmińsko-mazurskiego”.

  3. Opinie eksperckie zostaną przedłożone do zaopiniowania Regionalnemu Komitetowi Sterującemu ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RKS ds. RSI). Członkowie RKS ds. RSI po zapoznaniu się z Programami Rozwoju Sektora i  diagnozą oraz ich ocenami eksperckimi zadecydują o rekomendacji inteligentnej specjalizacji Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który ostatecznie podejmie decyzję odnośnie ewentualnego przyjęcia nowej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

5. KONTAKT

Dodatkowych wyjaśnień udziela Departament Polityki Regionalnej.
Kontakt: tel: 89-521-93-30.

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE PODMIOTY DO SKŁADANIA PROPOZYCJI KOLEJNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO!

DOKUMENTY do pobrania:

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content