Poznaj zasady refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników

Poznaj zasady refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników

W ramach współpracy z Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zachęca do zapoznania się z informacjami na temat zasad udzielania refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W tym celu należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce odbywania nauki zawodu przez młodocianego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie lub Elblągu wniosek o zawarcie umowy o refundację.

Jeżeli będą spełnione wszystkie określone prawem warunki to wówczas zostanie zawarta z pracodawcą umowa o refundację. Wysokość refundacji i terminy składania wniosków są dokładnie określone.

ZASADY UDZIELANIA REFUNDACJI

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS, które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, pracodawca, zatrudniający młodocianych, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki :

  • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  •  pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego określone w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art.191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94, z późn. zm.).

WYKAZ ZAWODÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI

Koordynacja refundacji w województwie warmińsko-mazurskim realizowana jest przez:
Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B
tel. 89 527 62 03 w. 19, fax. 89 527 62 03 w. 33
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
Koordynator – st. specjalista ds. refundacji – Halina Czerniewicz
st. specjalista ds. refundacji – Anna Szwed

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. oraz Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content