Międzynarodowa współpraca badawczo-rozwojowa: COST jako narzędzie innowacyjnego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

Międzynarodowa współpraca badawczo-rozwojowa: COST jako narzędzie innowacyjnego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

Współczesna nauka i innowacje coraz bardziej zależą od międzynarodowej współpracy. Województwo warmińsko-mazurskie, pomimo posiadania znaczącego potencjału badawczego i innowacyjnego, napotyka szereg trudności w pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje międzynarodowa arena, szczególnie w ramach tak ambitnych programów jak Horyzont Europa. Tymczasem, narzędzia takie jak Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – COST mogą odgrywać kluczową rolę w przełamywaniu tych barier.

Specyfika i wyzwania województwa warmińsko-mazurskiego

Warmia i Mazury to region, który mimo swojego duże potencjału naumowego, w latach 2021-2023 odnotował tylko 15 uczestnictw w projektach finansowanych z programu Horyzont Europa, co stanowiło zaledwie 0,8% całości dofinansowania przyznanego dla uczestników z Polski. To daje regionowi 10 miejsce w kraju i wskazuje na potrzebę bardziej dynamicznych działań na rzecz integracji z międzynarodowymi sieciami badawczymi. Jednym z narzędzi służących do zwiększenia efektywności w pozyskiwaniu funduszy europejskich oraz poprawę innowacyjności województwa może być program COST.

Czym dokładnie jest COST?

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, znany jako COST (ang. European Cooperation in Science and Technology) jest jednym z najstarszych europejskich instrumentów programowych promujących współpracę naukową. Został założony w 1971 roku i obecnie obejmuje 38 członków, w tym kraje UE, kraje stowarzyszone i niektóre państwa spoza Europy. Inicjatywa ta, której celem jest wspieranie współpracy i sieciowania wśród naukowców w całej Europie i poza nią, umożliwia badaczom z różnych krajów wspólne planowanie i prowadzenie badań w ramach szeroko zakrojonych sieci naukowych, znanych jako Akcje COST. Program skupia się na promowaniu interdyscyplinarnych projektów badawczych, które mogą obejmować różnorodne dziedziny, od nauk przyrodniczych, przez nauki techniczne, aż po nauki społeczne i humanistyczne. Dzięki swojej elastyczności i niskim progom wejścia, COST pozwala na szybkie reagowanie na nowe i dynamicznie rozwijające się obszary badań naukowych.

Finansowanie

Program nie finansuje bezpośrednio badań naukowych, ale oferuje wsparcie dla organizacji sieci, warsztatów, konferencji, krótkotrwałych wymian naukowych i innych działań służących wymianie wiedzy i koordynacji międzynarodowej współpracy badawczej.

Jak aplikować?

Aplikowanie do programu COST zazwyczaj wiąże się z dwoma głównymi ścieżkami: założeniem nowej sieci badawczej (Akcji COST) lub dołączeniem do istniejącej Akcji. Oto szczegóły obu opcji:

1. Założenie nowej Akcji COST

Aby zainicjować nową Akcję COST, potrzebne jest zgromadzenie grupy naukowców z różnych krajów członkowskich, którzy chcą wspólnie pracować nad określonym tematem badawczym. Proces aplikacyjny obejmuje kilka kroków:

  • Znalezienie partnerów: Pierwszym krokiem jest znalezienie naukowców z co najmniej siedmiu różnych krajów członkowskich COST zainteresowanych wspólnym tematem.
  • Przygotowanie propozycji: Następnie grupa musi przygotować i złożyć propozycję, która jest oceniana pod względem naukowym i strategicznym. Propozycja powinna zawierać jasno określone cele, oczekiwane rezultaty, opis metodologii i plan zarządzania.
  • Składanie wniosku: Wnioski są zazwyczaj składane w odpowiedzi na otwarte nabory, które są ogłaszane na stronie COST. Ważne jest śledzenie terminów i wymagań określonych w naborze.

2. Dołączanie do istniejącej Akcji COST

Jeśli zainteresowanie badaczem jest dołączenie do już istniejącej sieci COST, proces jest zazwyczaj prostszy:

  • Wyszukaj Akcję: Możesz przeszukać bieżące Akcje COST na ich oficjalnej stronie internetowej, aby znaleźć taką, która pasuje do twojego profilu badawczego.
  • Kontakt z koordynatorem: Następnym krokiem jest skontaktowanie się z głównym koordynatorem Akcji, aby dowiedzieć się, czy jest możliwość dołączenia i jakie są wymagania.
  • Udział w spotkaniach: Wiele Akcji COST pozwala na udział w spotkaniach i warsztatach jako gość, co może pomóc w nawiązaniu współpracy.

Znaczenie COST dla regionu

Program COST, poprzez swoje mechanizmy wsparcia i finansowania, oferuje unikalną szansę dla instytucji badawczych i przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego. Akcje COST umożliwiają lokalnym badaczom i innowatorom na integrację z europejskimi sieciami naukowymi, co jest kluczowe dla wymiany wiedzy i rozwoju innowacyjnych projektów. Ponadto, aplikowanie i uczestnictwo w programie COST może być doskonałą okazją do rozwijania międzynarodowych kontaktów naukowych oraz dostępu do unikalnej wiedzy i zasobów.
Dzięki Akcjom COST, uczestnicy z Warmii i Mazur mogą uczestniczyć w tworzeniu wielodyscyplinarnych konsorcjów badawczych, które koncentrują się na konkretnych wyzwaniach naukowych i społecznych. Tego rodzaju współpraca może przyczynić się do rozwoju naukowemu oraz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności regionalnej gospodarki.

Podsumowanie

Efektywne wykorzystanie mechanizmów takich jak COST może znacząco przyczynić się do przyspieszenia badań i rozwoju innowacji. Program ten nie tylko ułatwia nawiązanie międzynarodowej współpracy, ale również pomaga w przezwyciężaniu barier finansowych i organizacyjnych, co jest kluczowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych. Poprzez aktywne uczestnictwo w programie COST, województwo warmińsko-mazurskie ma szansę na wzmocnienie swojej pozycji na naukowej i innowacyjnej mapie Europy.

Szczegółowe informacje na temat COST można znaleźć na stronie: www.cost.eu

COST

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content