Mamy to! Kontrakt programowy podpisany!

Mamy to! Kontrakt programowy podpisany!

Około 1,8 mld euro na lata 2021-2027 z polityki spójności dla województwa warmińsko-mazurskiego zostanie przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, rewitalizacji oraz działań związanych z włączeniem społecznym i edukację. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisali kontrakt programowy.

 

Kontrakt programowy to instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a zarządem województwa, w której wskazane zostaną konkretne inwestycje, ważne dla regionu i całej Polski. W czerwcu 2022 r. pula środków dla województwa warmińsko-mazurskiego została zwiększona o ponad 54,7 mln euro. Środki te zwiększą pulę Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie więc w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur region otrzyma do wykorzystania 1 mld 786 mln euro.

W ramach Kontraktu Programowego dla Warmii i Mazur  uzgodniony został pakiet przedsięwzięć priorytetowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, a przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców. Począwszy od inwestycji wspierających przedsiębiorców i gospodarkę, poprzez inwestycje ukierunkowane na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochronie środowiska, aż po inwestycje wychodzące naprzeciw istotnym potrzebom społecznym, w tym ambicjom społeczności lokalnych.

Znaczną część pieniędzy zarząd województwa planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć dla turystyki i kultury Warmii i Mazur. Na wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych (EFRR) zaplanowano alokację w wysokości 94 mln euro.

Inwestycje w obszarze turystyki wykorzystywać będą naturalne walory regionu minimalizując oddziaływanie na środowisko przyrodnicze dzięki m.in. zastosowaniu ekologicznych rozwiązań oraz kierunkowaniu ruchu turystycznego. Rozwój oferty turystycznej będzie oparty o inwestycje w rozbudowane produkty sieciowe wysokiej jakości umożliwiające podniesienie konkurencyjności regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, a także wydłużenie sezonu turystycznego.

W zakresie kultury inwestycje skierowane będą na unowocześnienie i dywersyfikację oferty oraz utworzenie szlaków kulturowych w regionie. Ważnym aspektem będzie zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych zarówno w badaniach, konserwacji, jak i prezentacji oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów kulturowych regionu oraz inwestycje w obiekty zabytkowe będą prowadziły do rozbudowy oferty turystycznej.

Źródło informacji.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content