III Pakiet Pomocowy dla elbląskich przedsiębiorców

III Pakiet Pomocowy dla elbląskich przedsiębiorców

Miasto Elbląg informuje o III pakiecie pomocowym dla przedsiębiorców, który ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się elbląscy przedsiębiorcy. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 marca 2020 r. Pakiet pomocowy może zostać przyznany na wniosek przedsiębiorcy od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niżej wymienionych form pomocy:

1.Przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego (przesunięcie terminu płatności do 31.01.2021 r.)

Przesunięcie terminu płatności automatycznie wstrzymuje naliczanie odsetek.

2.Ulg w spłacie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców:

1) odroczenie terminu płatności podatku,
2) rozłożenie zapłaty podatku na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 grudnia 2020 r.

Ulgi podatkowe na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

W przypadku pytań, wątpliwości, UM prosi o kontakt: z Małgorzatą Głowacką tel. 55 239 32 20 lub Katarzyną Król tel. 55 239 34 20; mail: pakiet.pomocowy@umelblag.pl

Ważne!

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, albo pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg lub w formie papierowej (zamknięta koperta), do specjalnie przygotowanej urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:

  • za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,
  • w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za III kwartał 2020 r.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

3.Ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz w dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg

Pakiet Pomocowy umożliwia ubieganie się Przedsiębiorców o uzyskanie ulg w czynszu najmu lokalu użytkowego (bez opłat za media) oraz dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg.

Przedsiębiorcy mogą się starać o:

  • odroczenie terminu płatności,
  • rozłożenie na raty,
  • umorzenie należności.

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 grudnia 2020 r.

Ulgi, o których mowa powyżej, na rzecz prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

Wnioski należy składać bezpośrednio do jednostki, z którą zawarto umowę (np. ZBK).

UM: pakiet.pomocowy@umelblag.pl

ZBK: tel.: 55 2212000; mail: sekretariat@zbk.elblag.pl

MOSiR: tel.: 55 625 6300; mail: mosir@mosir.elblag.eu

EPT: tel.: 55 239 3467; mail: biuro@ept.umelblag.pl

ZZM: tel.: 55 234 2037; 55 234 1075; mail: sekretariat@zzm.elblag.pl

Szpital Miejski św. Jana Pawła II: tel.: 55 230 4197; mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Biblioteka Elbląska: tel.: 55 625 60 00; mail: sekretariat@bibliotekaelblaska.pl

Ważne!

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:

  • za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,
  • w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za III kwartał 2020 r.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

4.Obniżenie czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w pawilonach na Targowisku Miejskim.

Przesunięcie opłaty rezerwacyjnej wniesionej z góry za rok 2021 za okres, w którym przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności na Targowisku Miejskim.

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Budynków Komunalnych na adres: mail: sekretariat@zbk.elblag.pl

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

5. Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 6726, 55 237 6749 i na stronie: elblag.praca.gov.pl

6. Elbląscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa w okresie po 1 grudnia 2020 r. z powodu epidemii COVID_19 uległa znaczącemu pogorszeniu mogą również kierować wnioski dotyczące warunków spłaty zobowiązań powstałych w tym okresie wobec elbląskich spółek komunalnych.

Wnioski skierowane do spółek będą każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

Wnioski można składać do 15 lutego 2021 roku

Dokumenty do pobrania

Informacja pochodzi ze strony internetowej Elbląg & Inwestycje

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content