Granty na kapitał obrotowy w ramach RPO WiM 2014-2020 – wstępna lista rankingowa

Granty na kapitał obrotowy w ramach RPO WiM 2014-2020 – wstępna lista rankingowa

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Grantodawca, wybrana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w celu realizacji Projektu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” opublikowała wstępną listę rankingową wniosków o grant.

Ponadto WMARR S.A. zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wersji papierowej wniosku oraz załączników Wnioskodawców o najwyższej punktacji, wskazanej na wstępnej liście rankingowej wniosków o grant – których wnioskowana łączna wartość wsparcia w postaci grantów wyniesie 110% alokacji przeznaczonej na nabór.

Wnioski o wartości do 110% alokacji zaznaczone są żółtym kolorem (nie są tu wliczone wnioski wycofane).

LISTA WNIOSKÓW

WMARR S.A. przypomina, iż wezwanie przekazywane jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o grant. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wysłania wezwania Wnioskodawcy do złożenia wersji papierowej. W przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu upływu terminu na przesłanie dokumentacji – decyduje data nadania.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content