Granty na kapitał obrotowy – WMARR S.A. ogłasza listę uzupełniającą

Granty na kapitał obrotowy – WMARR S.A. ogłasza listę uzupełniającą

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (ION) informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 13 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wersji papierowej wniosku oraz załączników kolejnych Wnioskodawców według wstępnej listy rankingowej wniosków o grant.

Są to wnioski których wnioskowana łączna wartość wsparcia w postaci grantów wyniesie 110% alokacji przeznaczonej na nabór, wliczając w to wartość alokacji wykorzystaną na już wybrane wnioski.

Kolejne wnioski do których wysyłane jest mailowo wezwanie zaznaczone są zielonym kolorem (nie są tu wliczone wnioski wycofane).

LISTA UZUPEŁNIAJĄCA WNIOSKÓW

WMARR S.A. przypomina, iż wezwanie przekazywane jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o grant. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wysłania wezwania Wnioskodawcy do złożenia wersji papierowej. W przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu upływu terminu na przesłanie dokumentacji – decyduje data nadania.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content