Dotacje na założenie własnego biznesu na Warmii i Mazurach

Dotacje na założenie własnego biznesu na Warmii i Mazurach

Chcesz założyć firmę, ale brakuje Ci funduszy? Właśnie startują nowe projekty dotacyjne dla osób w wieku 30+.

Możesz otrzymać 23 050 zł na początek oraz dodatkowe środki na opłacenie ZUS i innych bieżących kosztów nawet przez 12 miesięcy.

Projekty skierowane są do osób w wieku powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin) należących co najmniej do jednej z następujących kategorii:

 • Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie – liceum, technikum);
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby z niepełnosprawnością;
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia;
  • kobiety.
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 • Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • Osoby ubogie pracujące (tj. osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej albo osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę),
 • Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • Imigranci oraz reemigranci.

Istotnym warunkiem jest również to, aby osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Podstawową formą wsparcia jest bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050 tys. zł. Dodatkowo można otrzymać wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia wypłacane co miesiąc przez okres do 12 miesięcy.

Dotacja stanowi pomoc bezzwrotną pod warunkiem, że działalność gospodarcza powstała przy jej udziale utrzyma się na rynku przez co najmniej 12 miesięcy, a przedsiębiorca nie naruszy wymogów określonych w umowie z instytucją finansującą.

Lista operatorów wsparcia

Informacja pochodzi ze strony internetowej RPO WiM 2014-2020

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content