Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej – MUP Olsztyn wznawia nabór

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej – MUP Olsztyn wznawia nabór

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie z dniem 22.03.2021 r. wznawia nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Wypełnione wnioski można przesyłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie Urzędu.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku uwag do wniosku pracownik będzie się kontaktował telefonicznie lub poprzez e-mail. Kontakt do pracowników MUP Olsztyn: 89/537-28-87.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • bezrobotny,
  • absolwent CIS,
  • absolwent KIS,
  • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub nie wykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy zawieranej ze starostą (działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy). Przyznane bezrobotnemu/absolwentowi CIS/absolwentowi KIS/opiekunowi środki stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013, str. 1).

Do podstawowych obowiązków osoby, która otrzymała dofinansowanie należy:

  • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (i niezawieszanie działalności gospodarczej w tym okresie),
  • niepodejmowanie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content