Zmiana warunków umarzania pożyczek (do 5 tys. zł) udzielanych mikroprzedsiębiorcom

Zmiana warunków umarzania pożyczek (do 5 tys. zł) udzielanych mikroprzedsiębiorcom

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że od 24 czerwca 2020 roku obowiązują przepisy zwalniające mikroprzedsiębiorcę z obowiązku składania wniosków o umorzenie pożyczki (do 5 tyś zł).

Pożyczki będą umarzane automatycznie przez Urząd, po stwierdzeniu spełnienia przez mikroprzedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (na podstawie danych ujętych w CEIDG lub KRS).

Ponadto ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadza zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pozn. zm.) w poniższym zakresie:

w części odnoszącej się do art. 15zzb dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (…):

 • okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r.; zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów,
 • nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i trwają do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy,
 • aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia, w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem; nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika; o zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy,
 • przedsiębiorca nie będzie składał comiesięcznych oświadczeń; przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania urzędu pracy w formie oświadczenia o każdej zamianie danych dotyczących zatrudnionych pracowników objętych dofinansowaniem oraz w zakresie ich wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych,
 • wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – siedzibę lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika,
 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego;

w zakresie art. 15 zzc dot. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (…):

 • okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r.; zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów,
 • nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i będą trwały do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy,
 • wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego;

w części dotyczącej się art. 15zzd dot. niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (…):

 • pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki; umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki; rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.
 • środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,
 • wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

w zakresie art. 15zze (dot. dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych):

 • zmiana sposobu wyliczania spadku przychodów z działalności statutowej; do kwoty przychodów nie wlicza się darowizn (zarówno rzeczowych jak i finansowych) otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19,
 • nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i będą trwały do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy,
 • rezygnacja z konieczności co miesięcznego składania oświadczeń o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach ich wynagrodzeń i należ- 4 nych od tych wynagrodzeń składek. W zamian zobowiązuje się Wnioskodawcę do poinformowania PUP o każdej zmianie danych wpływających na wysokość wypłacanego dofinansowania.
 • aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy,
 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.,

w zakresie dodanego art. 15zze2 (dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej):

 • przewidziano analogiczne, jak przy art. 15zze, wsparcie polegające na dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek,
 • instrument przysługuje kościelnej osobie prawnej i jej jednostce organizacyjnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

w zakresie dodanego art. 15zzda (niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy:

 • pożyczka ta ma umożliwić organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy prowadzili działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności,
 • pożyczka będzie udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 10% przychodów za ubiegły rok, zaś jej oprocentowanie będzie stałe 5 i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli, przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,
 • pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będą prowadził działalność gospodarczą lub statutową. Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content