Zmiana Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy (RPO)

Zmiana Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy (RPO)

9 grudnia zmianie uległ Regulamin naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Rozstrzygnięcie naboru i wybór wniosków o granty do dofinansowania

  1. Ostateczne rozstrzygnięcie naboru następuje w terminie 7 dni od zakończenia oceny poprzez zatwierdzenie przez Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie w formie uchwały, ostatecznej listy ocenionych wniosków o grant opracowanej przez KOW zawierającej przyznane oceny, wskazującej wnioski, które spełniły kryteria wyboru wniosków o grant i:

–        uzyskały liczbę punktów albo

–        uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie wniosków o grant w naborze nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich wniosków, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania.

W przypadku, gdy kwoty przeznaczone na dofinansowanie wniosków o grant w naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2, uniemożliwią dofinansowanie wszystkich złożonych wniosków o grant o tej samej liczbie punktów, o przyznaniu dofinansowania będą decydować kryteria rozstrzygające,  zatwierdzone przez KM RPO WiM 2014-2020 i określonych w SzOOP (kryteria stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu)

Możliwe jest zatwierdzenie przez Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie w formie uchwał, cząstkowych list pozytywnie ocenionych wniosków o grant, opracowanych przez KOW. Na liście takiej mogą znaleźć się wyłącznie wnioski, które otrzymały najwyższą punktację na wstępnej liście rankingowej wniosków o grant, uzyskaną w ramach kryteriów punktowych – których wnioskowana łączna wartość wsparcia w postaci grantów wyniosła do 100% alokacji przeznaczonej na nabór. Cząstkowe listy pozytywnie ocenionych wniosków mają zastosowanie głównie do wniosków, które nie wymagają uzupełnień/poprawienia i w wyniku oceny stwierdzono prawidłowość zawartych w nich danych.

W przypadku zatwierdzania cząstkowych list pozytywnie ocenionych wniosków, ostateczna zatwierdzona lista ocenionych wniosków o grant uwzględni również wszystkie dotychczas zatwierdzone wnioski w formie listy/list cząstkowych.

Na ostatecznej liście zostaną uwzględnione wszystkie wnioski, podlegające ocenie, tj. wnioski, co do których Wnioskodawca został wezwany do złożenia wersji papierowej i wersja ta została złożona do ION, zgodnie z § 4 ust. 10, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania.

  1. W przypadku gdyby w ramach naboru nie wpłynęła liczba wniosków o grant o wartości przekraczającej alokację, cząstkowe rozstrzygnięcie naboru nastąpi dla wszystkich wniosków, które wpłynęły.
  2. Wnioskodawca którego wniosek podlegał ocenie jest informowany o wyniku oceny wniosku o grant. Pismo informujące Wnioskodawcę o wyborze wniosku do dofinansowania zawiera  punktację otrzymaną przez wniosek. Pismo przekazywane jest drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o grant. W przypadku negatywnej oceny wniosku o grant, do Wnioskodawcy przekazywana jest powyższa informacja, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o grant.
  3. Po zakończeniu naboru, Wnioskodawcy którzy nie zostali wezwani do dostarczenia wersji papierowej wniosku, zostaną poinformowani o wyczerpaniu alokacji komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej WMARR S.A. w Olsztynie: www.wmarr.olsztyn.pl
  4. Informacja o wnioskach o grant wybranych do dofinansowania w ramach list cząstkowych, oraz ostateczna informacja o wszystkich wnioskach o grant wybranych do dofinansowania oraz umieszczonych na liście rezerwowej jest upubliczniana w formie list, które ION zamieszcza na stronie internetowej WMARR S.A. w Olsztynie: www.wmarr.olsztyn.pl
  5. Ostateczna lista wniosków, o której mowa powyżej zawiera:
a) wykaz wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania;
b) wykaz wniosków, które nie zostały wybrane do dofinansowania z powodu wyczerpania kwoty alokacji,
c) nazwę Wnioskodawców,
d) wartości grantów,
e) liczbę punktów uzyskanych przez dany wniosek.

7. Cząstkowa lista pozytywnie ocenionych wniosków zawiera:

a) wykaz wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania;
b) nazwę Wnioskodawców,
c) wartości grantów,
d) liczbę punktów uzyskanych przez dany wniosek.

Zmiana wynika z potrzeby usprawnienia dalszego procedowania wniosków ocenionych pozytywnie.

Zmiana obowiązuje od 09.12.2020 r.

źródło: https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/komunikat-granty-kapital-obrotowy-zmiana-regulaminu

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content