WMARR S. A. uruchamia nabór wniosków o Pożyczkę na Rozwój Turystyki

WMARR S. A. uruchamia nabór wniosków o Pożyczkę na Rozwój Turystyki

Oprocentowanie pożyczki już od 0,038% w skali roku. Łączna wartość środków do rozdysponowania w ramach Pożyczki wynosi  ponad 12,5 mln zł. Pożyczki udzielane są do wyczerpania tej kwoty. 

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 12 kwietnia 2021 r. w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków, (tj. kwotę 25,27 mln zł), przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę:

Pożyczkę na Rozwój Turystyki otrzymać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy, realizujący inwestycję na terenie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

Wsparcie jest udzielane Ostatecznym Odbiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Wsparcie może być przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

 • obiekty noclegowe,
 • obiekty gastronomiczne,
 • infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
 • infrastruktura turystyki zdrowotnej,
 • infrastruktura kultury i rozrywki,
 • transport turystyczny,
 • organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
 • ekologiczne produkty,
 • produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe,
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
 • inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Wsparcie może być udzielone na następujące typy wydatków:

1. prowadzenie robót budowlanych (budowa, przebudowa Lub remont obiektów i infrastruktury),
2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:

a) zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
– przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub przystosowania do prowadzenia działalności gospodarczej)

– przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu/nieruchomości (maksymalny udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%). W ramach inwestycji konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi mających związek z gruntem/nieruchomością. Ze wsparcia wyłączony jest zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele obrotowe,

b) zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:

-zakup fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż 5 – letniego)[1], tj. samochodu z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczonego do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzeniem działalności turystycznej[2],

-wyłącznie przez MŚP prowadzące działalność gospodarcza w Polsce Wschodniej oraz posiadające na terenie Polski Wschodniej: siedzibę lub oddział (zgodnie w wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS) albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do CEIDG). W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na zakup pojazdu do transportu drogowego, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie Polski Wschodniej, co zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG,

-w przypadku, gdy udzielenie wsparcia byłoby pomocą de minimis, MŚP nie prowadzi działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów, a nabywany pojazd nie jest przeznaczony do transportu drogowego towarów (zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 1407/2013).

3.jako element przedsięwzięć, o których mowa powyżej, dopuszcza się:

a) finansowanie wydatków związanych z wykorzystywaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych e-turystyka,

b) pokrywanie przez Ostatecznych Odbiorców wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% wartości Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, na które zostało przyznane finansowanie,

c) pokrywanie przez Ostatecznych Odbiorców wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

Wartość Jednostkowej PnRT nie może być wyższa niż 500.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PnRT nie może być dłuższy niż 84 miesiące (7 lat), licząc od daty jej uruchomienia, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PnRT.

Dopuszcza się możliwość karencji w spłacie raty kapitałowej Jednostkowej PnRT w terminie do 12 miesięcy, licząc od dnia jej uruchomienia, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.

Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać dwie Jednostkowe Pożyczki w ramach Limitu Pożyczki przyznanego Pośrednikowi Finansowemu, pod warunkiem, że:

 • druga Jednostkowa Pożyczka zostanie udzielona po rozliczeniu wydatkowania środków w pierwszej Jednostkowej Pożyczce oraz
 • Agencja zrealizuje wskaźnik dotyczący wdrażania Instrumentu Finansowego PnRT: udzielenie co najmniej 54 Jednostkowych Pożyczek.

W przypadku wyczerpania środków w ramach Instrumentu Finansowego, kolejne wnioski nie będą przyjmowane, a wnioski oczekujące w kolejce nie będą poddawane ocenie, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.

Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie według kolejności wpływu, z tym zastrzeżeniem, że na termin końcowej oceny wniosku wpływ ma kompletność złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Oznacza to, że ocena wniosku niekompletnego złożonego wcześniej, zostanie przeprowadzona po ocenie wniosku kompletnego złożonego później. W takiej też kolejności będą podejmowane przez Zarząd Agencji decyzje w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia pożyczki.

Szczegóły naboru

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content