Uproszczona procedura zatrudniania pracowników pochodzących z 6 krajów Europy Wschodniej

Uproszczona procedura zatrudniania pracowników pochodzących z 6 krajów Europy Wschodniej

Obywateli sześciu państw Europy Wschodniej, można zatrudnić na 24 miesiące na podstawie uproszczonej procedury – oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy. Jeżeli chcesz legalnie zatrudnić obywateli m.in. Ukrainy, Armenii, Gruzji, Mołdawii, wystarczy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tym wypadku pozwolenie na pracę nie będzie potrzebne. To skraca procedurę i pozwala szybciej legalnie zatrudnić cudzoziemca.

Kiedy i gdzie pracodawca może złożyć oświadczenie:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji
  • okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu jest nie dłuższy niż 24 miesiące
  • dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia
  • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie są pracami sezonowymi, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami pracodawca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę. W przypadku osób fizycznych – właściwość urzędu pracy jest określona przez miejsce stałego pobytu lub zameldowania na pobyt stały tej osoby.

Oświadczenie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej – przez portal Praca.gov.pl.

Sprawdź, czy twój urząd pracy przyjmuje dokumenty w formie papierowej – niektóre urzędy zdecydowały się przyjmować oświadczenia jedynie w formie elektronicznej. Opłata za wpis oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wynosi 30 zł.

Wszelkie szczegółowe informacje są dostępne tutaj lub we właściwym Urzędzie Pracy.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content