Szkolenie „Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE”

Szkolenie „Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE”

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w szkoleniu w formule ON-LINE pt. „Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE”.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2020 r. w godzinach 10:00-16:15.

Na spotkanie zaprasza się osoby realizujące projekty współfinansowane ze środków FE w obecnej perspektywie finansowej i zainteresowane uzyskaniem wiedzy w zakresie stosowania zasady konkurencyjności oraz aspektów związanych z wyłanianiem wykonawców w procedurze poniżej 30000 euro.

Program spotkania:

godz. 10-11.30  MODUŁ I: Akty  prawne  w  zakresie  udzielania  zamówień  publicznych  współfinansowanych  ze środków UE (koncentracja uwagi na wspólnych elementach tych dokumentów):

 • dyrektywy i komunikaty KE dot. prawa wspólnotowego
 • Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia wykonawcze
 • Wytyczne  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  EFRR,  EFS  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 • ustawa o finansach publicznych.
 • Zalecenia Ministerstwa Rozwoju, UZP i innych instytucji zarządzających (rozpatrywanie sytuacji problemowych związanych z zamówieniami publicznymi pod kątem FE).
 • Informacja z 19.05.2020r. o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w  ramach  EFRR,  EFS  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Informacja z 19.05.2020r. o zmianie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w  ramach  EFRR,  EFS  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

godz. 11.30-11.45- przerwa

godz. 11.45-13.15 MODUŁ II: Rozróżnienie i plan zamówień powyżej i poniżej 30 000 euro

 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro
 • Omówienie zmian w Wytycznych MIiR
 • wybór oferty zgodnie z Wytycznymi – tryby
 • Portal Baza Konkurencyjności, upublicznianie

godz.13.15-13.45 przerwa

godz. 13.45-15.15 MODUŁ III: Zasada konkurencyjności w praktyce:

 • Kształt zapytania ofertowego, publikacja
 • Warunki udziału i kryteria oceny ofert
 • Wybór oferty i dokumentowanie zamówienia
 • Tworzenie Opisu przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, konflikt interesów, kary umowne, protokół.

godz. 15.15-15.30- przerwa

godz. 15.30-16.15 MODUŁ IV: Studium przypadku, przegląd zapytań ofertowych, dobre i złe praktyki Zamawiających.

godz. 16.15-zakończenie szkolenia

Jak wziąć udział w spotkaniu?

Formularz zgłoszeniowy  należy wysłać e-mailem na adres: spotkania@cpe.gov.pl

Osoby zgłoszone na spotkanie otrzymają linka umożliwiającego zalogowanie się na platformie, gdzie będą uczestniczyć w spotkaniu.  Spotkanie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik będzie widział na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator:

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt mailowy pod adresem:  spotkania@cpe.gov.pl lub telefoniczny pod numerem 22 378 31 77.

żródło: https://www.cpe.gov.pl/p2115/wydarzenia/szkolenie-wylanianie-wykonawcow-w-projektach-wspolfinansowanych-ze-srodkow-fe

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content