Pożyczka Płynnościowa Warmia i Mazury w SCREP

Pożyczka Płynnościowa Warmia i Mazury w SCREP

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza do składania wniosków o Pożyczkę Płynnościową Warmia i Mazury.  Wnioski przyjmowane będą do 28-05-2021 r. W przypadku przekroczenia alokacji nabór zostanie zamknięty przed wyznaczonym terminem.

„Pożyczka Płynnościowa Warmia i Mazury” realizowana w ramach Poddziałania 1.5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na wsparcie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19 w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Dla kogo:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego tzn. posiadający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • przedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę muszą wykazać, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:
  – znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID – 19, lub
  – są zagrożone skutkami wystąpienia COVID – 19, lub
  – ich przychody z tytułu prowadzenia działalności uległy znacznemu obniżeniu w wyniku pandemii COVID – 19.

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym m.in. na:

 • utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.,
 • pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników, w tym składowe należne ZUS, US i inne koszty bieżące),
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
 • finansowanie kapitału obrotowego, w tym zatowarowanie, półprodukty, itp.,
 • sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej w tym kurierskiej).

Wydatki finansowane są w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Zasady:

 • wartość jednostkowej pożyczki wynosi do 400 000,00 zł
 • Przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, w zależności od przeprowadzonej oceny indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty, przy czym łączna wartość wszystkich udzielonych pożyczek płynnościowych nie może być wyższa niż 400 000,00 zł.
 • w szczególnych przypadkach maksymalna wysokość pożyczki nie może przekraczać::
  – dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  – 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
  – kwota pożyczki może zostać zwiększona do wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy pod warunkiem złożenia uzasadnienia i oświadczenia przez Pożyczkobiorcę, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do Stowarzyszenia “CREP”.

Więcej informacji o pożyczce oraz niezbędne dokumenty na stronie SCREP

Kontakt bezpośredni:

 • 55 248-10-91/92/93/94
 • pytania@screp.pl

Informacja pochodzi ze strony internetowej Stowarzyszenia “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content