Pierwszy Horyzontalny Program Akceleracyjny

Pierwszy Horyzontalny Program Akceleracyjny

Akces NCBR Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie naboru zgłoszeń do Pierwszego Horyzontalnego Programu Akceleracyjnego. Nabór rozpoczął się 24 października 2023 r. o godzinie 8.00 i będzie trwał do 30 listopada 2023 r. do godziny 23.59. Do składania zgłoszeń zapraszamy innowacyjne startupy ze wszystkich branż, nie starsze niż 5 lat od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz osoby fizyczne gotowe do założenia spółki kapitałowej na bazie rozwijanego projektu, a także uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, konsorcja jednostek naukowych i inne podmioty.

Do składania zgłoszeń zapraszamy innowacyjne startupy ze wszystkich branż, nie starsze niż 5 lat od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz osoby fizyczne gotowe do założenia spółki kapitałowej na bazie rozwijanego projektu, a także uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, konsorcja jednostek naukowych i inne podmioty.

Projekty powinny dotyczyć pomysłów, które przeszły weryfikację POC (Proof Of Concept), doszły do etapu MVP (Minimum Viable Product) lub są wynikami przeprowadzonych przez zgłaszającego prac B+R.

Projekty powinny znajdować się na poziomie gotowości technologicznej (TRL) 3 lub wyższym.

Zgłoszone pomysły będą oceniane przez ekspertów zewnętrznych i pracowników Akces posiadających wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu oceny projektów biznesowych. Oceniany będzie m.in. potencjał komercjalizacji, poziom innowacyjności i posiadane przewagi konkurencyjne.

Etapy akceleracji i maksymalna kwota wsparcia, jakie można uzyskać:

  1. Mentoring

Wyspecjalizowane usługi doradcze o wartości do 100 tys. zł, których celem jest komercyjny rozwój produktu/usługi, przygotowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju i przygotowanie spółki do pozyskania kapitału na dalszy rozwój projektu.

  1. Grant Finansowy

Bezzwrotne dofinansowanie spółki, której projekt został zakwalifikowany do akceleracji w wysokości do 300 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, adekwatnie do ustalonych podczas mentoringu potrzeb projektu.

  1. Inwestycja Kapitałowe

Bezpośrednia inwestycja Akces o wartości do 600 tys. zł w spółkę realizującą projektAkces zastrzega sobie prawo do inwestycji tylko w wybrane spółki z programu akceleracyjnego.

Łączna kwota wsparcia dla pojedynczego podmiotu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Prowadzenie Pierwszego Horyzontalnego Programu Akceleracyjnego przez Akces zostało zlecone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu realizacji zadań ustawowych NCBR w zakresie wspierania i finansowania komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, rozwoju kadry naukowej, pobudzania inwestycji przedsiębiorców w działalność naukową oraz zwiększania udziału polskich podmiotów w realizacji międzynarodowych programów B+R.

Oczekiwane rezultaty Programu to:

  1. podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie nowych podmiotów, wyłonionych z sektora innowacji i B+R, wnoszących na rynek innowacyjne projekty technologiczne i oferujące nowe bądź ulepszone rozwiązania techniczne, organizacyjne, biznesowe, operacyjne;
  2. ułatwienie projektom z sektora innowacji i B+R planującym komercjalizację wyników swoich badań, uzyskania wsparcia w zakresie pozyskania dostępu do know-how oraz kapitału inwestycyjnego.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

  1. założenie przez zgłaszającego projekt konta użytkownika na stronie internetowej Akces;
  2. wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami w terminie do 30 listopada 2023 r. do godziny 23.59.

Pytania dotyczące Programu, treści Regulaminu i załączników, naboru do Programu, etapów i działań w ramach Programu, itp. prosimy kierować na adres info@akces-ncbr.pl

Informacja pochodzi ze strony.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content