„Masz Pomysł – Masz Firmę V” projekt SCREP

„Masz Pomysł – Masz Firmę V” projekt SCREP

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” od 01.04.2020r. realizuje projekt „Masz pomysł – masz firmę V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 165 osób zamieszkujących jeden z trzech powiatów tj. elbląski, braniewski i miasto Elbląg, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby które ukończyły 30 rok życia, zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, zaliczające się do jednej z niżej wymienionych trzech kategorii:

Kategoria 1 – 116 osób z grupy docelowej to:

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach do ISCED3)

Kategoria 2 – 15 osób z grupy docelowej to:

Bezrobotni mężczyźni zarejestrowani w PUP w wieku od 30 do 49 lat z wykształceniem wyższym (ISCED4), którzy nie zaliczają się do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane tj. osoby o niskich kwalifikacjach do ISCED3)

Kategoria 3 – 34 osoby z grupy docelowej to:

Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno – prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu oraz osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci i reemigranci.

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające kryteria opisane powyżej oraz nie posiadające w okresie 12 m-cy założonej firmy, niekarane za przestępstwa skarbowe, korzystające w pełni z praw publicznych.

Uczestnik projektu nie może rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej w tym samym miejscu i o tym samym profilu co jego członek rodziny.

W ramach projektu będą realizowane:

 • wsparcie szkoleniowe grupowe (24h dydaktyczne/grupę) i indywidualne (8h dydaktycznych)
 • wsparcie finansowe w wysokości 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości po 870,00 zł netto/miesięcznie przez dwanaście miesięcy od założenia firmy

Kto nie może wziąć udziału w projekcie:

 • osoby nie spełniające w/w kryteriów,
 • osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na postawie odrębnych przepisów w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dn. 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • osoby, które były karane karą zakazu dostępu do środków publicznych,
 • osoby, które były karane za przestępstwa skarbowe,
 • osoby zadłużone w ZUS, Urzędzie Skarbowym, wpisane do rejestru BIG lub KRD

Informacja pochodzi ze strony internetowej SCREP

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content