Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce

Poznaliśmy wyniki kompleksowej oceny jakości działalności jednostek naukowych za lata 2017-2021 przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ocenie poddano 1145 jednostek z całego kraju. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN uzyskał najwyższą pozycję (kategoria A+) w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz bardzo dobrą (kategoria A) w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Tym samym olsztyński instytut znalazł się w gronie 6% najwybitniejszych ośrodków badawczych w kraju, których działalność wyróżnia się najwyższą jakością, a osiągnięcia badawcze porównywalne są z wiodącymi europejskimi jednostkami naukowymi.

Oceny jakości działalności jednostek naukowych za lata 2017-2021 dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 2018 roku, zwaną również „Konstytucją dla Nauki” lub „Ustawą 2.0”, ewaluacji podlegały na nowo zdefiniowane dyscypliny naukowe w ramach całej jednostki, oraz indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie. Kryteria oceny objęły 3 kluczowe obszary: poziom naukowy prowadzonej działalności, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Na podstawie ocen przyznanych za poszczególne kryteria jednostkom przyznane zostały kategorie naukowe w danej dyscyplinie nauki: A+, A, B+, B lub C. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość nadawania stopni naukowych, kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich w poszczególnych dyscyplinach i kwota subwencji, czyli środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego, rozwój młodej kadry i działalność dydaktyczną.

Prestiżową kategorię A+ otrzymały tylko nieliczne jednostki spośród tych, których działalność zaliczono do kategorii naukowej A, a ponadto wyróżniły się szczególnie wysokim poziomem badań i prac badawczo- wdrożeniowych. Wyłonienie podmiotów najlepszych z najlepszych, wymagało dodatkowej oceny, przeprowadzonej przez dwóch ekspertów, w tym jednego z wiodącego w danej dyscyplinie europejskiego ośrodka naukowego.

Ewaluacja jakości działalności jednostek naukowych według nowych zasad dotyczyła okresu 2017-2021 i rozpoczęła się 1 stycznia 2022 roku. Wyniki nie są jeszcze ostateczne. Jednostki naukowe mają miesiąc na odwołania. Przyznana kategoria będzie niezmienna przez 4 kolejne lata.

Informacja pochodzi ze strony

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content