III nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej w MUP Olsztyn

III nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej w MUP Olsztyn

*na podstawie art. 15zzb,15zzc oraz 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).
Ww. działania będą finansowane w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie zostaje przyznane od miesiąca złożenia wniosku, na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące (w przypadku wniosków złożonych w maju – otrzyma się dofinansowanie od maja na max. trzy miesiące, o ile we wniosku nie zaznaczono dofinansowania krótszego np. na 1 miesiąc, w przypadku wniosków złożonych 1 lub 2 czerwca- otrzyma się dofinansowanie od czerwca).

Wnioski mogą być składane:

  • w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
  • w formie papierowej można przesłać pocztą na adres: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 64 B, 10-450 Olsztyn lub poprzez wrzucenie do skrzynek wystawionych w siedzibie Urzędu. Za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.

Komplet podpisanych dokumentów stanowią: wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) i wypełnionym formularzem o pomocy publicznej.
Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne informacje (wszystkie pola muszą być wypełnione). Dane dotyczące firmy (nazwa i adres, NIP, Regon muszą być zgodne z danymi rejestrowymi firmy – CEiDG/ KRS). Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną. Proszę o dokładne wypełnianie wniosków.
Wnioski wraz z umową oraz wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego wsparcia dostępne są na stronie: http://praca.gov.pl
W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 89 537 28 35 lub 519 687 148.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content