Granty na kapitał obrotowy w ramach RPO WiM 2014-2020 – zmiana załącznika nr 3 do umowy

Granty na kapitał obrotowy w ramach RPO WiM 2014-2020 – zmiana załącznika nr 3 do umowy

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Grantodawca, wybrana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w celu realizacji Projektu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” informuje o zmianie załącznika nr 3 do umowy.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 15.12.2020 r. zmianie uległ Załącznik nr 3 – dokumenty do umowy do Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20, w zakresie:

  • Oświadczenie męża/żony Grantobiorcy/ o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy o powierzenie grantu oraz ustanowienie przez Grantobiorcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o powierzenie grantu, zawartej z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – usunięto z wzoru zapis o potwierdzeniu podpisu przez pracownika ION;
  • Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej (wyłącznie w przypadku określonym przez W-MARR S.A. w Olsztynie) o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy o powierzenie grantu oraz ustanowienie przez Grantobiorcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o powierzenie grantu, zawartej z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – usunięto z wzoru zapis o potwierdzeniu podpisu przez pracownika ION;
  • ZUS DRA (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) za miesiąc w którym złożono wniosek o grant i ewentualne inne dokumenty dokumentujące wysokość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u Grantobiorcy. Dodano zapis: Nie muszą składać ZUS DRA osoby samozatrudnione (jednoosobowa działalność gospodarcza) nie zatrudniające pracowników.
  • ZUS DRA (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) za wszystkie miesiące roku 2019, 2018, 2017 i ewentualne inne dokumenty dokumentujące wysokość zatrudnienia w powyższym okresie na podstawie umowy o pracę u Grantobiorcy. Uwaga – jeśli firma Grantobiorcy istnieje krócej niż od 01.01.2017, prosimy o dokumenty za cały okres istnienia firmy. Dodano zapis: Nie muszą składać ZUS DRA osoby samozatrudnione (jednoosobowa działalność gospodarcza) nie zatrudniające pracowników.

Zmiana wynika z potrzeby usprawnienia dalszego procedowania wniosków ocenionych pozytywnie.

Zmiana obowiązuje od 15.12.2020 r.

Załącznik nr 3 do umowy z dnia 15.12.2020 r.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content