Granty na kapitał obrotowy w ramach RPO WiM 2014-2020 – 13,5 tys. złożonych wniosków!

Granty na kapitał obrotowy w ramach RPO WiM 2014-2020 – 13,5 tys. złożonych wniosków!

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Grantodawca, wybrana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w celu realizacji Projektu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” informuje, że w ramach naboru wpłynęło 13 508 wniosków na łączną kwotę 425 540 604 zł, natomiast kwota przeznaczona na dofinansowanie grantów wynosi 39 528 900 zł.

Zgodnie z Regulamin naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy (§ 4, pkt 9)

„Do złożenia wersji papierowej wniosku ION (Instytucja Ogłaszająca Nabór) wezwie tylko Wnioskodawców o najwyższej punktacji, wskazanej na wstępnej liście rankingowej wniosków o grant, uzyskanej w ramach kryteriów punktowych – których wnioskowana łączna wartość wsparcia w postaci grantów wyniesie 110% alokacji przeznaczonej na nabór.”

Pozostali Wnioskodawcy mogą być wezwani do złożenia wersji papierowej wyłącznie w przypadku, gdy w wyniku oceny przyjętych wniosków o grant stanowiących 110% alokacji, alokacja na nabór nie zostanie wyczerpana. Wówczas W-MARR S.A. w Olsztynie wezwie do złożenia wniosków w wersji papierowej kolejnych Wnioskodawców według wstępnej listy rankingowej, odpowiednio do wartości 110% alokacji wliczając w to wartość alokacji wykorzystaną na poczet ocenionych wniosków.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji – WMARR S. A. powiadomi o tym niezwłocznie na stronie internetowej.

LISTA WNIOSKÓW

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content