Granty na kapitał obrotowy RPO WiM 2014-2020 – druga lista cząstkowa zakwalifikowanych wniosków

Granty na kapitał obrotowy RPO WiM 2014-2020 – druga lista cząstkowa zakwalifikowanych wniosków

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjął do dofinansowania drugą listę cząstkową pozytywnie ocenionych wniosków o grant na kapitał obrotowy (lista uszeregowana jest według numeru identyfikacyjnego wniosku).

CZĄSTKOWA LISTA WNIOSKÓW NR 2

CZĄSTKOWA LISTA WNIOSKÓW NR 2 WEDŁUG PUNKTACJI

Na liście znalazły się te wnioski z przedziału do 100% wartości środków przeznaczonych na nabór, dla których zakończyła się już ocena.

WMARR S.A. informuje, iż dla kolejnych będących obecnie w ocenie wniosków, kolejne listy cząstkowe oraz ostateczna zatwierdzona lista ocenionych wniosków o grant uwzględniająca również wszystkie uprzednio zatwierdzone wnioski w formie listy/list cząstkowych będą publikowane w miarę postępującej oceny.

Do wnioskodawców umieszczonych na liście przesłana zostanie w najbliższym czasie drogą mailową informacja, którą została zamieszczona poniżej:

Wnioskodawców umieszczonych na liście prosimy o przesłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania przez nas umowy o powierzenie grantu w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wysłania przez W-MARR S.A. w Olsztynie wezwania, do siedziby:

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy WMARR S.A. w Olsztynie) następujących dokumentów:

  • Formularz Identyfikacji Finansowej (wzór jest w załącznikach do umowy, prosimy wypełnić, podpisać, niezbędny jest podpis i pieczęć banku, lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego o danym numerze);
  • Zgoda współmałżonka/wspólnika spółki cywilnej na zawarcie umowy grantu– należy wypełnić i podpisać (w przypadku osób nie posiadających współmałżonka lub posiadających rozdzielność majątkową, nie wypełnia się zgody, a tylko Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą o braku współmałżonka/rozdzielności majątkowej). Zgoda wspólnika jest niezbędna w przypadku gdyby umowę o powierzenie grantu w imieniu spółki podpisywali nie wszyscy wspólnicy;
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – należy wypełnić i podpisać;
  • Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – należy wypełnić i podpisać;
  • ZUS DRA (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) za miesiąc w którym złożono wniosek o grant i ewentualne inne dokumenty dokumentujące wysokość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u Grantobiorcy, Uwaga – nie dotyczy to osób samozatrudnionych, nie muszą one przedstawiać ZUS DRA!;
  • ZUS DRA (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) za wszystkie miesiące roku 2019, 2018, 2017 i ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wysokość zatrudnienia w powyższym okresie na podstawie umowy o pracę u Grantobiorcy. Uwaga – jeśli firma Grantobiorcy istnieje krócej niż od 01.01.2017, Wnioskodawca winien przedłożyć dokumenty za cały okres istnienia firmy. Uwaga – nie dotyczy to osób samozatrudnionych, nie muszą one przedstawiać ZUS DRA!;
  • bilans i rachunek zysków i strat na 31.12.2019 (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – w przypadku spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, spółek partnerskich oraz innych podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania ( tzn. jeśli dany podmiot nie sporządza bilansu i rachunku zysków i strat, nie ma obowiązku go przedstawiać), księga przychodów i rozchodów dla podmiotów zobowiązanych do jej sporządzania;
  • deklaracja podatkowa /PIT za rok 2019 (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie zobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat;
  • zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami z ZUS i Urzędu Skarbowego (na dzień 31.12.2019 lub aktualne na moment przyznania grantu – oryginały). Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich wystawienia!

Uwaga – termin 7 dni jest terminem maksymalnym, Agencja prosi o złożenie dokumentów w najszybszym możliwym terminie, przyspieszy to podpisanie z Państwem umowy!

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest późniejsze dosłanie dokumentu na który muszą Państwo oczekiwać – np. zaświadczenie z ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Uwaga – ze względu na sytuację epidemiologiczną preferuje się przesyłanie dokumentów Pocztą Polską! Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz uniknięcie ewentualnych kolejek.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content