Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady uzyskania dofinansowania w 2021 r. – webinarium PUP Szczytno

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady uzyskania dofinansowania w 2021 r. – webinarium PUP Szczytno

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie zaprasza wszystkich pracodawców na bezpłatne webinarium, które odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00.

Webinarium dotyczy zasad uzyskania dofinansowania ze środków KFS w roku 2021.

Termin rejestracji do 25 kwietnia 2021 r. włącznie.

REJESTRACJA

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:

  • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content