Granty na kapitał obrotowy – lista wszystkich zakwalifikowanych wniosków

Granty na kapitał obrotowy – lista wszystkich zakwalifikowanych wniosków

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur, RPO WiM 2014-2020, Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie przyjął do dofinansowania szóstą listę cząstkową pozytywnie ocenionych wniosków o grant na kapitał obrotowy oraz zakończona został ocena wniosków, co do których wnioskodawcy zostali wezwani do złożenia wersji papierowej.

LISTA WSZYSTKICH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA WNIOSKÓW 

LISTA WSZYSTKICH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA WNIOSKÓW WEDŁUG PUNKTACJI 

Na liście znalazły się te wnioski z przedziału do 110% wartości środków przeznaczonych na nabór, dla których zakończyła się już ocena.

CZĄSTKOWA LISTA WNIOSKÓW NR 6

CZĄSTKOWA LISTA WNIOSKÓW NR 6 WEDŁUG PUNKTACJI

Do wnioskodawców umieszczonych na liście przesłana zostanie w najbliższym czasie drogą mailową informacja, którą została zamieszczona poniżej:

Wnioskodawców umieszczonych na liście prosimy o przesłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania przez nas umowy o powierzenie grantu w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wysłania przez W-MARR S.A. w Olsztynie wezwania, do siedziby:

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy WMARR S.A. w Olsztynie) następujących dokumentów:

  • Formularz Identyfikacji Finansowej (wzór jest w załącznikach do umowy, prosimy wypełnić, podpisać, niezbędny jest podpis i pieczęć banku, lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego o danym numerze);
  • Zgoda współmałżonka/wspólnika spółki cywilnej na zawarcie umowy grantu– należy wypełnić i podpisać (w przypadku osób nie posiadających współmałżonka lub posiadających rozdzielność majątkową, nie wypełnia się zgody, a tylko Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą o braku współmałżonka/rozdzielności majątkowej). Zgoda wspólnika jest niezbędna w przypadku gdyby umowę o powierzenie grantu w imieniu spółki podpisywali nie wszyscy wspólnicy;
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – należy wypełnić i podpisać;
  • Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – należy wypełnić i podpisać;
  • ZUS DRA (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) za miesiąc w którym złożono wniosek o grant i ewentualne inne dokumenty dokumentujące wysokość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u Grantobiorcy, Uwaga – nie dotyczy to osób samozatrudnionych, nie muszą one przedstawiać ZUS DRA!;
  • ZUS DRA (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) za wszystkie miesiące roku 2019, 2018, 2017 i ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wysokość zatrudnienia w powyższym okresie na podstawie umowy o pracę u Grantobiorcy. Uwaga – jeśli firma Grantobiorcy istnieje krócej niż od 01.01.2017, Wnioskodawca winien przedłożyć dokumenty za cały okres istnienia firmy. Uwaga – nie dotyczy to osób samozatrudnionych, nie muszą one przedstawiać ZUS DRA!;
  • bilans i rachunek zysków i strat na 31.12.2019 (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – w przypadku spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, spółek partnerskich oraz innych podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania ( tzn. jeśli dany podmiot nie sporządza bilansu i rachunku zysków i strat, nie ma obowiązku go przedstawiać), księga przychodów i rozchodów dla podmiotów zobowiązanych do jej sporządzania;
  • deklaracja podatkowa /PIT za rok 2019 (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie zobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat;
  • zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami z ZUS i Urzędu Skarbowego (na dzień 31.12.2019 lub aktualne na moment przyznania grantu – oryginały). Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich wystawienia!

Uwaga – termin 7 dni jest terminem maksymalnym, Agencja prosi o złożenie dokumentów w najszybszym możliwym terminie, przyspieszy to podpisanie z Państwem umowy!

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest późniejsze dosłanie dokumentu na który muszą Państwo oczekiwać – np. zaświadczenie z ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Uwaga – ze względu na sytuację epidemiologiczną preferuje się przesyłanie dokumentów Pocztą Polską! Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz uniknięcie ewentualnych kolejek.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content