Dotacje dla firm z Warmii i Mazur dotkniętych skutkami pandemii – zgoda Komisji Europejskiej!

Dotacje dla firm z Warmii i Mazur dotkniętych skutkami pandemii – zgoda Komisji Europejskiej!

W piątek 3 lipca br. Komisja Europejska przesłała oficjalną zgodę na zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 a w ślad za nią 7 lipca br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwały określające warunki uruchomienia pakietu instrumentów skierowanych do przedsiębiorstw w celu zapobiegania negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Na wsparcie firm w okresie kryzysu przeznaczono 14 557 720 EUR. Firmy będą mogły ubiegać się o dotacje w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, w którym wyodrębniono Schemat B: Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 podzielony na 3 typy projektów.

Dla  Typu projektów nr 1: Finansowanie kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami COVID-19 (alokacja 9 279 900 EUR) wybrany zostanie grantodawca, tj. podmiot który udzielać będzie grantów na kapitał obrotowy mikro oraz małym przedsiębiorstwom dotkniętym bezpośrednio skutkami pandemii COVID-19 (wsparcie średnich firm udzielane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia). Wydatki (dofinansowane w 100 %) mogą dotyczyć pokrycia bieżących opłat i kosztów (m.in wynagrodzenia pracowników, ZUS, koszty wynajmu, inne opłaty i koszty bieżące, inne zobowiązania publiczno-prawne, finansowania kapitału obrotowego).  Określono następujące warunki przyznania dofinansowania:

 1. Przedsiębiorstwa powinny wykazać istotną zmianę swojej sytuacji ekonomicznej w wyniku bezpośredniego wpływu epidemii COVID-19 na działalność gospodarczą, tj. spadek obrotów o co najmniej 30% oraz potwierdzić niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
 2. Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz odprowadzające swój podatek dochodowy w regionie
 3. Finansowanie może obejmować maksymalnie 3 miesiące działalności.
 4. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach: turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych zakazem funkcjonowania wydanym przez Rząd RP w okresie epidemii (wg dominującego PKD).
 5. Dodatkowo premiowane będzie m.in. utrzymanie działalności w okresie dłuższym niż 3 miesiące licząc od następnego miesiąca od podpisania umowy o udzielenie grantu,
 6. Pomoc w formie grantu udzielana będzie wg stawki jednostkowej uwzględniającej wielkość firmy (liczbę etatów) – od 7,8 tys. zł dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

W ramach Typu nr 2: Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego (alokacja 4 300 000 EUR) mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych projektu mającego na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego poprzez: dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników, a także zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie etc.).

Określono następujące warunki przyznania dofinansowania w ramach Typu 2 projektów:

 1. maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 500 tys. zł,
 2. wsparcie otrzymają MŚP, które wykażą istotną zmianę swojej sytuacji ekonomicznej w wyniku bezpośredniego wpływu epidemii COVID-19 na działalność gospodarczą, tj. spadek obrotów o min. 25% oraz potwierdzą niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
 3. wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz odprowadzające swój podatek dochodowy w regionie
 4. niezbędne będzie wykazanie przez Wnioskodawcę wpływu planowanego projektu na działalność przedsiębiorstwa,
 5. wydatki na środki ochrony osobistej nie mogą stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu a wydatki na usługi doradcze nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu.
 6. premiowana będzie m.in. działalność w branżach objętych zakazem funkcjonowania wydanym przez Rząd RP w okresie epidemii (wg dominującego PKD), poziom zatrudnienia oraz zakres planowanego wpływu projektu na działalność przedsiębiorstwa.

Natomiast, w ramach Typu projektów nr 3: Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 (alokacja 977 820  EUR) również przeznaczonego dla mikro, małych i średnich firm dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do gromadzenia/przetwarzania danych. Także i w tym typie projektów będzie można ubiegać się o 90% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. Określono następujące warunki przyznania dofinansowania w ramach Typu 3 projektu:

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 100 tys. zł, maksymalna 1 mln zł.
 2. Projekt musi zostać zakończony w ciągu sześciu miesięcy od daty przyznania pomocy.
 3. Zakres projektu powinien być zgodny z zakresem działalności wnioskodawcy.
 4. Dodatkowe punkty otrzymają m.in. przedsiębiorcy planujący produkcję na rzecz służby ochrony zdrowia i posiadający niezbędne atesty oraz planujący produkcję na skalę szerszą niż lokalna.

Umowy w ramach powyższych typów projektów muszą zostać podpisane do końca bieżącego roku.

Ze szczegółami wsparcia można zapoznać się w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

Informacje o naborze wniosków będą publikowane na naszych stronach internetowych (rpo.warmia.mazury.pl) do śledzenia których zachęcamy wszystkich zainteresowanych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 84
89 512 54 83
89 512 54 82

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content